Práva subjektů údajů

  • Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům,  na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.
  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás CarsShop.cz zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude CarsShop.cz oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv)
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás CarsShop.cz zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. CarsShop.cz opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti. 
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, CarsShop.cz vymaže Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo to CarsShop.cz ukládá zákonná povinnost. 
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po CarsShop.cz požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby CarsShop.cz Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, CarsShop.cz Vaší žádosti nebude moci vyhovět. 
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů CarsShop.cz. V případě, že CarsShop.cz neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.