Reklamace a vrácení zboží

Zde naleznete formuláře k:

Vrácení zboží        formulář pro vrácení zboží (.pdf)

Návod jak postupovat při vrácení zboží je uveden zde.

Reklamace zboží   formulář pro reklamaci zboží (.xlsx)

Popis reklamace elektrických součástí vozidla a autobaterií

Postup pro uplatnění reklamace :

 1. Reklamační řád eshopu CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň vychází u maloobchodních zákazníků z Občanského zákoníku a u zákazníků z řad podnikatelů z Obchodního zákoníku.
 2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou zákazník prokazatelně nezpůsobil, může zákazník uplatnit právo z odpovědnosti CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň, za vady prodaného výrobku. Koupi musí zákazník prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.
 3. Zboží prodávané eshopem CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň je určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo ( nutno uvést SPZ ) namontována součástka, která je předmětem reklamace ( identifikace podle objednacího kódu zboží ). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu a stav tachometru při reklamaci. U diagnostikovatelných dílů sériovou diagnostikou a filtrů pevných částic je třeba doložit výpis paměti závad příslušné řídící jednotky, příp. naměřených parametrů.
 4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je:
  • předložení vadného výrobku
  • uplatnění reklamace v záruční lhůtě
  • předložení faktury nebo účtenky
  • předložení dokladu o odborné montáži
  • v případě elektronických dílů (váhy vzduchu, EGR, AGR, lambda sondy, škrtící klapky, čidla atd.) je požadován výpis z diagnostiky (chybových kódů/hlášek z diagnostiky)
 5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, je-li koncovým spotřebitelem a v době dvanácti (12) měsíců, je-li podnikatelem (nákup na IČO), to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

U vztahů, které podléhají Občanskému zákoníku rozhodne o reklamaci CarsShop.cz|Lukáš Kiedroň ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace v souladu se Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Sepíšeme se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen nám poskytnout všechny požadované údaje o vozidle.

Tento reklamační řád je platný od 1.12. 2013